Wolontariat

 

REGULAMIN WOLONTARIATU

 

1. Postanowienia ogólne:

 • Wolontariat  jest inicjatywą skierowaną  do uczniów klas VI – VIII SP  w Mroczy, z tym, że  uczniowie klas VI  działają w Wolontariacie tylko pomagając  słabszym  w nauce
 • Jest on całkowicie  świadomy, dobrowolny i bezpłatny
 • Wolontariuszem może zostać osoba z zachowaniem minimum dobrym  
 • Pracą Wolontariuszy kierują opiekunowie Wolontariatu pani Joanna Klebs oraz pani Beata Orzechowska
 • Wolontariat trwa od 1 października do 31 maja każdego roku szkolnego  
 • Wolontariusz w  ustalonym terminie (dzień, godzina, miejsce) "pracuje"  raz w tygodniu przez 60 minut

 

2. Formy Wolontariatu proponowane przez szkołę:

 • pomoc w nauce na terenie szkoły
 • wsparcie i pomoc w Przedszkolach w Mroczy (Przedszkole Miejskie, Przedszkole Mini Akademia i Oddział Przedszkolny w SP Mrocza).
 • Inna forma  działalności z zakresu Wolontariatu pozaszkolnego, zgłoszona i zaakceptowana do Opiekunów Wolontariatu do 1 października każdego roku szkolnego.

 

3. Cel i sposób pracy:

 • Pomoc w nauce
 • Wsparcie i pomoc nad opieką dzieci w Przedszkolach
 • wspomaganie różnego typu imprez szkolnych i środowiskowych o charakterze charytatywnym i kulturalnym

 

4. Każda aktywność z zakresu Wolontariatu odbywa się pod  opieką nauczyciela:

 • w szkole: jest to nauczyciel, który sprawuje opiekę nad Wolontariuszami
 • w Przedszkolu: jest to dyrektor przedszkola oraz opiekun danej grupy dzieci
 • forma pozaszkolna: opiekun w miejscu realizacji wolontariatu

 

5. Obowiązki Wolontariusza

 • Przed przyjęciem do Wolontariatu zapozna się z regulaminem
 • Rozpocznie swoje działania po okazaniu pisemnej zgody od rodzica
 • Zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu
 • Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków
 • Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga oraz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy
 • Pracuje zgodnie z ustalonym harmonogramem
 • Obecność odnotowuje w założonym przez siebie zeszycie i poświadcza podpisem opiekuna. Zeszyt ten będzie podlegał kontroli prowadzonej przez opiekunów Wolontariatu.
 • Nie zmienia planu pracy bez wcześniejszego uzgodnienia z  Opiekunami Wolontariatu
 • Wszystkie zmiany planu pracy zgłasza do Opiekuna Wolontariatu – pani Joanny Klebs lub pani Beaty Orzechowskiej
 • Zostanie skreślony z listy Wolontariuszy po nieusprawiedliwionych 3 nieobecnościach
 • Może być odwołany przez Opiekunów Wolontariatu z powodu rażącego naruszenia regulaminu
 • Wolontariusz ma prawo do rezygnacji na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej Opiekuna
 • Nie zaniedba obowiązków szkolnych i domowych nieroztropnym zaangażowaniem w Wolontariat
 • Potwierdzoną przez Opiekunów pracę w wolontariacie wychowawca uwzględnia wystawiając ocenę zachowania
 • Za przepracowany przynajmniej 1 rok szkolny Absolwent otrzymuje wpis na świadectwie ukończenia szkoły

 

6. Cechy Wolontariusza

 • optymizm i chęć do działania
 • samodyscyplina
 • konsekwencja
 • punktualność
 • obowiązkowość
 • umiejętność gospodarowania czasu
 • empatia, odwaga, otwartość
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność
 • kultura osobista