Uwaga Konkurs

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA LOGO

Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy.

 

I. Organizator  konkursu

Organizatorem konkursu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy.

 

II. Cel i przedmiot konkursu

1.Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Podstawowej w Mroczy, związanego z jej patronem – Wojskiem Polskim.

2.Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV –  VIII Szkoły Podstawowej w Mroczy.

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane tylko indywidualnie.

3. Prace konkursowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi  w regulaminie.

4. Uczestnik wykonuje jeden autorski projekt.

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej w Mroczy.

6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

7. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez jego uczestnika  zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.

8. O sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator konkursu.

 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki itp.

2. Prace należy wykonać w formie kolorowego rysunku z wykorzystaniem materiałów, które zapewni organizator konkursu (kartki papieru, kredki ołówkowe).

3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

a) znak należy przedstawić na kartce w formacie A-4,

b) w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:

a) być czytelne, łatwe do zapamiętania oraz kojarzone z naszą szkołą,

b) wzbudzać pozytywne emocje,

c) powinno być proste pod względem graficznym i kolorystycznym,

d) powinno zawierać pełną nazwę szkoły: „Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego  w Mroczy” lub jej formę skróconą: „SP. im. Wojska Polskiego w Mroczy”,

e) powinno składać się z połączenia logotypu (stylizacji literowej) i znaku graficznego związanego z patronem Szkoły będącego jego symbolem.

 

V. Miejsce i termin konkursu

1. Konkurs, podczas którego uczniowie wykonywać będą projekt logo, odbędzie się 20.02.2023 roku.

2. Miejscem, w którym odbędzie się konkurs, będzie czytelnia w budynku C.

3. Czas trwania konkursu: 13.00-14.30.

 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

a) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

b) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, pomysł,

c) czytelność i funkcjonalność projektu,

d) estetyka wykonania projektu.

 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę konkursu.

2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie  konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

3. Organizator nie zwraca prac.

4. Dla zwycięzcy przewidziana jest atrakcyjna nagroda rzeczowa oraz za jego zgodą zamieszczenie jego imienia i nazwiska na internetowej stronie Szkoły.

5. Planowana data ogłoszenia wyników: 01.03.2023.

6. Wyniki oraz fotorelacja z przebiegu konkursu zostaną zamieszczone na internetowej stronie Szkoły

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dopracowania lub zmodyfikowania zwycięskiego projektu oraz do nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Liczymy na Waszą kreatywność

 

O R G A N I Z A T O R Z Y